♦️در طول سال 99 تحولات زیادی در روند بازار مشاهده شد که می توان به سه دسته تقسیم کرد:

?دسته اول: تحولات متغیرهای کلان اقتصادی و متغیرهای برونزا

?دسته دوم: متغیرهایی که در بیرون از بازار تعیین می شوند ولی می توانند به گونه دیگری تصمیم گیری شوند، مانند موضوع قیمت گذاری دستوری. گروهی که با اظهارنظرهای خود بر بازار سرمایه اثر می گذارند

?دسته سوم: متغیرهای درونی بازار سرمایه

?افزایش سرمایه گذاری در کشور هدفی است که بازار سرمایه دنبال می کند

?بازار سرمایه بازاری تخصصی و مبتنی بر دانش است. لذا صرفا کسانی باید به اظهار نظر در مورد آن بپردازند که از تخصص کافی برخوردار باشند.

?بازار سرمایه بزرگ شده است و بیش از ۶٠ میلیون نفر در آن حضور دارند. لذا امروز نیاز به فضای آرام و تقویت هرچه بیشتر اعتماد در این بازار داریم.

?توسعه از طریق سرمایه گذاری انجام می شود و سرمایه گذاری نیز از کانال بازار سرمایه و بازار پول قابل انجام است.

دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس:

از قانونگذار می خواهیم برای هدایت سرمایه ها به بازار سرمایه، چشم انداز حداقل ۱۰ ساله برای صنعت مشخص کند.

?رییس سازمان بورس و اوراق بهادار: در مورد صندوق های ثابت الزام خرید ۱۵ درصد وجود داشته و به دلیل رشد زیاد شاخص برداشته شد

?دامنه متقارن، زمانی در شورای عالی بورس تصویب شد که در شرایط نااطمینانی اقتصاد قرار داشتیم و امروز این فضا در حال تغییر و بهبود است

? از شرکت های تأمین سرمایه خواسته شده است که نیاز واقعی صنعت را شناسایی و براساس آن ابزار سازی کنند.

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه