تحلیل الیوتی بورس تهران / بورس تهران در موج 5 الیوتی اینترمدیت قرار دارد که خود موج 5 از 5 موج با درجه کوچکتر تشکیل شده است که در انتهای موج 4 الیوتی از موج 5 هستیم

آنچه نمایان اسن موج 2 الیوتی اصلاح زمانی انجام داده است و موج 4 اصلاح قیمتی و قاعده تناوب اجرا شده است / آنچه متصور هستیم در یک تایم زمانی سی روزه موج 5 اتفاق خواهد افتاد ولی موج 5 کوتاه شده

و به صورت سه موجی حرکت خواهد کرد. اگر محدوده اعلامی شکسته شود میتوان تایید موج 5 الیوتی مینور را تایید کرد / هر تحلیل یک روی سکه و تحلیل دیگر روی دیگر سکه /

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه