?#فسرب: گزارش افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی زمین، تدوین شده است و فقط این گزارش منتظر صادر شدن سند تک برگ این زمین به درخواست حسابرس می باشد.

?#ولبهمن: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 162% از محل سود انباشته ،مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

?#ومهان: این شرکت اقدام به خرید حدود یک میلیارد سهم وغدیر به قیمت روز کرده است و مبلغ 1272 میلیارد تومان هزینه کرده است. با این خرید ومهان سهامدار 3.5% وغدیر خواهد شد.

?#خاور: این شرکت 49 درصد از سهام شرکت مهندسی و تامین قطعات ایران خودرودیزل-اپکو (سهامی خاص) و 77 درصد از سهام شرکت تولیدموتورهای دیزل ایران-ایدم (سهامی خاص) به قیمت 2100 میلیارد تومان به شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) فروخت.

?#فباهنر: مصوبات مجمع صنایع مس شهید باهنر جهت افزایش سرمایه ۱۳۳ درصدی از محل مطالبات و آورده در قالب در اختیار هیئت مدیره.

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه