چرا استفاده از استراتژ ی مارتینگل خطرناک است؟
این استراتژ ی فرض میکند که موجودی حساب شما بی نهایت است! این یکی از ایرادات
اساسی در استراتژ ی مارتینگل است. شاید شما ۱۰ معامله سود ده متوالی داشته باشید.
مشکلی پیش نمیآید. اما اگر چند معامله ز یان ده متوالی داشته باشید، دیگر پولی برای

معامله باقی نخواهد ماند. شما در هر معاملهای که ز یان میکنید، برای جبران ز یان اولین
معامله باید حجم معامله را دو برابر کنید! همانطور که در باال هم با مثال نشان دادیم،
اگر در نهایت در یک معاملهای به سود رسیدید، تازه ز یانهای قبلی را جبران میکنید و
سود معامله هم در مقایسه با حجم سرمایهای که وارد بازار کردهاید اص ًال به صرفه نیست!
اگر چند معامله ز یان ده متوالی داشته باشید و در آخر ین معامله باز حجم را دو برابر کنید
و در عین حال دیگر پولی در حساب شما نماند، نهتنها شما کل حساب معامالتی را در
معرض ر یسک جدی قرار دادهاید، بلکه حتی موفقیت در چنین معاملهای هم در بهتر ین
حالت شما را به خانه اول باز خواهد گرداند!
اگر معامله آخر هم در ضرر بسته شود، دیگر پولی در حساب نمانده که دوباره وارد بازار
شوید تا شاید ز یانهای قبلی را جبران کنید و سود یک معامله خیلی ساده را به دست
آور ید. به مثال آخر نگاه کنید. شما سه معامله ز یان ده را تحمل کردهاید و در نهایت در
معامله چهارم سود کردهاید.
ز یان معامالت قبلی شما در مجموع ۳۵ دالر بود. سود خالصی که به دست آوردهاید همان
۵ دالر است! آیا ۵ دالر ارزش دارد که به خاطرش ۳۵ دالر ز یان را تحمل کنید؟ فرض کنید
شش بار معامله در ز یان بسته میشد. در معامله هفتم شما باید ۳۲۰ دالر ز یان )ثبت
شده( را تحمل کنید، تا شاید با جبران این ضرر، ۵ دالر هم سود کنید. اگر پیش از جبران
ضرر هم حساب شما خالی شده باشد، دیگر فرصتی برای جبران وجود نخواهد داشت و
شما از بازار اخراج خواهید شد.

جمع بندی
هر معامله

گر ی ر یسک تعر یف شدهای برای خود دارد. مسلمًا شانس موفقیت در معامله
هم ۵۰ درصد نیست. اما ماهیت استراتژ ی مارتینگل به

گونهای است که اگر به هر دلیلی
تعداد معامالت ناموفق شما ز یاد شود، حسابتان خالی خواهد شد. در واقع نتیجه
استراتژ ی مارتینگل کسب سودهای حداقلی با ر یسکهای بزرگ است.
یعنی ر یسک معامله یا همان ضرر معامله از حساب شما کسر میشود و شما باید در
معامالت بعدی آن را با تحمل ر یسکهای بزرگتر جبران کنید. به همین دلیل هر چند که
در نگاه اول استراتژ ی مارتینگل ساده و شاید برای برخی منطقی به نظر برسد، اما در عمل
کارایی ندارد. اگر میخواهید این استراتژ ی را تست کنید، حتمًا در حساب آزمایشی یا
دمو این کار را انجام دهید.

  • رسول احمدی
  • ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
  • 165 بازدید

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه